Diweddariad ddiwethaf 2 Ebrill 2020

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid cyflym, cyflym ar gael i fudiadau. Bydd dwy ffynhonnell:

  • Cronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys i sefydliadau sydd mewn perygl o gau
  • Cronfa Prosiect: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol

Ni fydd y cyllid hwn yn disodli unrhyw gymorth gan y Llywodraeth sydd ar gael – byddant yn gofyn ichi ddweud wrthynt ba gymorth arall yr ydych wedi’i archwilio neu y byddwch yn ei dderbyn o bob ffynhonnell arall, a gallant eich cyfeirio at gymorth cyllido mwy perthnasol a chymwys arall.

Darganfyddwch fwy yn https://penycymoeddcic.cymru/community-covid-19-emergency-funding-2/

 

The Leatherseller’s Company

Mae hon yn broses ymgeisio llwybr cyflym ar gyfer grantiau unwaith ac am byth bach. Gallai fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ariannu prosiectau bach neu i dalu costau annisgwyl. Gallai gwerth y grant a ddyfernir fod hyd at uchafswm o £3,000.

Yng ngoleuni’r heriau digynsail sydd bellach yn wynebu elusennau bach sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i aelodau mwyaf bregus ein cymuned, mae ein rhaglen grantiau bach yn gwahodd ceisiadau gan elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU ac sy’n cefnogi ar hyn o bryd:

  • y digartref neu’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref
  • darparu bwyd a chyflenwadau hanfodol
  • dioddefwyr trais domestig
  • gofal nyrsio i gleifion bregus

Darganfyddwch fwy yn https://leathersellers.co.uk/small-grants-programme/

 

Cronfa Argyfwng Coronafirws CAF

Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

Mae meini prawf ac arweiniad ar gael yn https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith Covid-19 wneud cais am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Darganfyddwch fwy yn https://yappcharitabletrust.org.uk/how-to-apply/

 

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gynorthwyo grwpiau a fudiadau sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu gyda’i gilydd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Dim ond i grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth ynghylch y firws y rhoddir grantiau.

Darganfyddwch fwy yn https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wales-coronavirus-resilience-fund/

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £250.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

The Sylvia Adams Charitable Trust

Mae hyd at £5,000 ar gael i elusennau bach a chanolig sy’n gweithio tuag at wella cyfleoedd bywyd rhai o’r plant mwyaf difreintiedig yng Nghymru a Lloegr.

Mae cyllid ar gael i:

  • Elusennau sydd wedi cofrestru gyda Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr y mae eu cyfrifon archwiliedig diweddaraf yn arddangos incwm o lai na £750,000

ac

  • Elusennau sy’n gallu arddangos cynnydd tebygol mewn galw am eu gwasanaethau a/neu sy’n gallu arddangos colled ddisgwyliedig mewn incwm y gellir ei briodoli i’r pandemig coronafeirws presennol.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno rhwng 16 Mawrth a 28 Ebrill 2020, gyda grantiau ar gyfer ceisiadau llwyddiannus yn cael eu rhyddhau mor fuan â phosibl wedi’r dyddiadau cau.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth yn http://sylvia-adams.org.uk/what-we-will-fund

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/