Diweddariad ddiwethaf 03 Awst 2020

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed i edrych ar sut rydyn ni’n mynd i gynorthwyo mudiadau Cymru drwy gam nesaf y pandemig; y cam “adfer”.

Darllen mwy.

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Cod Post

Oherwydd y pandemig presennol, yn 2020 bydd Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Côd Post yn darparu cyllid ym Mhrydain Fawr i sefydliadau y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt o dan y themâu canlynol: cefnogi gwytnwch eich sefydliad ac addasu / ehangu gwasanaethau i gwrdd â heriau newydd.

https://www.postcodeneighbourhoodtrust.org.uk/

 

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr â Phartner Datblygu i helpu elusennau i lywio dyfodol cythryblus.

Mae’r gronfa hon yn agored i elusennau bach a chanolig eu maint gydag incwm rhwng £25,000 ac £1 miliwn y flwyddyn sy’n helpu pobl i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth fel dibyniaeth, digartrefedd a cham-drin domestig.

Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/about-us/covid#Recover

 

Cronfa Drosglwyddo RAFT The Fore

Yn Hydref 2020, bydd grantiau anghyfyngedig o hyd at £ 15,000 ar gael i helpu elusennau bach a mentrau cymdeithasol i gynllunio ar gyfer y tymor hwy mewn byd ôl-coronafirws.

Bydd ail rownd o gyllid yn agor i’w gofrestru ym mis Medi. Darganfyddwch fwy yn https://www.thefore.org/applying-for-funding/

 

Cronfa Cyfiawnder Cymunedol

Mae cyllid rhwng £25,000 – £75,000 ar gael i helpu sefydliadau cyngor cyfreithiol lles cymdeithasol arbenigol i fod yn effeithiol ac yn gynaliadwy yn wyneb ymateb i COVID-19.

Mae ton un ar agor nawr a bydd yn darparu grantiau hyblyg i sefydliadau sy’n cwrdd â’r meini prawf a’r blaenoriaethau cymhwysedd. Gellir defnyddio grantiau tuag at gostau eich gwaith o 1 Ebrill 2020.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.communityjusticefund.org.uk/

 

Rhaglen Grantiau COVID-19 y DU MSD

Mae hyd at £ 20,000 o gyllid ar gael i gefnogi elusennau iechyd i barhau â phrosiectau, neu, i gefnogi creu prosiectau newydd sydd eu hangen nawr.

Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod a fyddai’ch elusen yn gymwys i wneud cais – gweler YMA. Mae gan sefydliadau cymwys tan 31 Gorffennaf i gyflwyno eu cais.

https://www.msd-uk.com/partnerships/partnerships.xhtml#grants

 

Cronfa radio cymunedol Ofcom

Ar gyfer 2020-21, bydd grantiau’n cael eu darparu fel cyllid arian parod mewn argyfwng i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r ceisiadau yn agor ar 21 Gorffennaf ac yn cau am 5pm ar 3 Awst 2020. Os bydd ymgeisydd yn methu â darparu’r holl ddogfennau cais o fewn y terfyn amser, neu’n cyflwyno cais ar ôl y dyddiad cau, ni fydd yn cael ei ystyried ar gyfer cyllid grant. Bydd y panel dyfarnu yn cyfarfod ym mis Awst 2020 i ystyried y ceisiadau.

Dylai ymgeiswyr ddarllen y ffurflen gais a’r nodiadau canllaw yn llawn, a hefyd darllen y datganiad o rownd gyntaf y Gronfa ar gyfer 2020-21.

 

Cronfa Ymateb Iechyd Meddwl Coronavirus – Cymru

Gall sefydliadau iechyd meddwl wneud cais am grantiau o hyd at £ 50,000 ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at 31 Mawrth 2021, gyda £ 5,000 y grant lleiaf ar gael.

Sicrhewch eich bod yn darllen nodiadau canllaw’r gronfa, sydd hefyd ar gael o’r dudalen we, cyn cyflwyno’ch cais. Mae’r canllaw yn rhoi trosolwg o amcanion y gronfa, meini prawf cymhwysedd, a gwybodaeth ymarferol am gwblhau eich cais.

https://www.mind.org.uk/news-campaign/campaign//oronavirus-mental-health-response-fund-wales/

 

Umbrella Cymru – Cronfa LGBTQ + Covid-19

Cyn bo hir, bydd mudiadau a grwpiau LGBTQ + ledled y DU yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at £15,000 i gefnogi eu rôl hanfodol wrth gefnogi cymunedau LGBTQ + trwy’r pandemig coronafirws a thu hwnt.

Bydd Elusen METRO mewn partneriaeth ag Umbrella Cymru yng Nghymru yn rhaeadru’r gronfa o Comic Relief, gydag arian yn cael ei godi o ‘The Big Night In’.

Bydd mudiadau a grwpiau sydd ag incwm o dan £ 100,000 yn gallu gwneud cais am dros 100 o grantiau yn amrywio o £500 i £15,000.

Bydd mwy o fanylion am y gronfa ar gael yn https://www.umbrellacymru.co.uk/2020/07/13/covid-19-lgbtq-fund/

 

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing – Cronfa Goroesi Elusennau

Bydd y gronfa hon yn darparu cyllid craidd o hyd at £250,000 i helpu elusennau, yn enwedig rhau bach a chanolig eu maint, i wneud iawn am incwm coll yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Mae’r gronfa’n agored i elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU:

 • Bod ag ardal fuddiol yn y DU
 • Gweithredu’n weithredol ar draws un o’r tri maes a flaenoriaethwyd gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing: Iechyd a Lles, Lles ac Addysg, y Celfyddydau a Diwylliant
 • Bod ag incwm blynyddol o dan £5m
 • Wedi colli (neu ragwelir y bydd yn colli) incwm oherwydd Covid-19
 • Heb dderbyn cyllid cysylltiedig â Covid-19 eisoes gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw 5pm ddydd Llun 27 Gorffennaf. Darganfyddwch fwy yn https://www.juliahansrausingtrust.org/charity-survival-fund/

 

Chwaraeon Cymru – Cronfa Cymru Actif

Mae grantiau o £300- £50,000 ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol mewn ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mae dau brif bwrpas i Gronfa Cymru Actif – Diogelu a Pharatoi.

 • Diogelu – diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth.
 • Paratoi – darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

 

Cais cyfalaf train yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw.

Fel a wnaed ar gyfer cylch cyllido cychwynnol eleni, rydym wedi cyflwyno proses sydd wedi’i symleiddio ar gyfer ceisiadau o dan £50,000. Mae’r math o brosiectau y gellid eu hariannu’n cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig iddynt:

 • Offer gwella diogelwch, gan gynnwys paratoi ar gyfer unrhyw gynnydd yn y galw wrth i’r cyfyngiadau symud lacio;
 • Gwaith adnewyddu sydd ei angen ar swyddfeydd a llochesi
 • Celfi i swyddfeydd i ganiatáu i sefydliadau VAWDASV ddychwelyd i weithio mewn swyddfeydd, gan ddilyn y mesurau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ac sy’n cynnwys:
  • Teclynnau sy’n sicrhau bwlch rhwng desgiau;
  • Sgriniau persbecs i ganiatáu i gwnsela wyneb yn wyneb a gwasanaethau cymorth ailddechrau

Rhaid cwbwlhau’r cais erbyn 9 y bore (o dan £50,000) – 10 Gorffennaf 2020 ac (dros £50,000) – 31 Gorffennaf 2020. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y grant hwn, cysylltwch â Thîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy e-bost yn VAWDASV@llyw.cymru

 

 

Cronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad

Mae’r Gronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad, a gynigir gan Social Investment Business (SIB), wedi’i hehangu a’i gwella i wneud mwy o fenthyciadau i elusennau a mentrau cymdeithasol y mae’r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Mae’n cynnig:

 • Uchafswm y benthyciad nawr yw £ 1.5m (lleiafswm o hyd yn £ 100k)
 • Di-log a di-ffi am y 12 mis cyntaf
 • Yn gyflymach na gwneud cais am fenthyciad safonol

Mae’r Gronfa hon ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol y DU yn unig sy’n cyflawni meini prawf cymhwysedd y Gronfa a CBILS – mae’r rhestr lawn o feini prawf cymhwysedd i’w gweld ar wefan SIB. Darganfyddwch fwy yn https://www.sibgroup.org.uk/resilience-and-recovery-loan-fund

 

Clinks: Grantiau ymateb Covid-19

Gall mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol sydd ag incwm blynyddol o dan £500,000 wneud cais nawr am grantiau rhwng £3,000 – £5,000 i gefnogi eu gwaith yn ystod Covid-19.

Mae cyllid ar gael ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau sy’n helpu mudiadau i ddarparu cefnogaeth i bobl yn y system cyfiawnder troseddol yn ystod yr argyfwng. Er enghraifft, gallai hyn fod yn offer ychwanegol neu’n gyfraniad tuag at gyflog.

Darganfyddwch fwy yn https://www.clinks.org/our-work/coronavirus-covid-19

 

Cronfa Gymorth Covid-19

Bydd cyllid ar gael i ddarparu rhyddhad ar unwaith i elusennau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, yn ogystal â rhaglen gymorth tymor hwy i bobl, cymunedau, a materion lle mae’r angen mwyaf, gan gynnwys:

 • Elusennau cymunedol sydd o dan straen digynsail
 • Elusennau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed – yn benodol, teuluoedd a phlant sy’n byw yn y tlodi mwyaf a phobl hŷn ar wahân
 • Mentrau i hyrwyddo lles ac iechyd meddwl ar draws cymdeithas

Disgwylir y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu trwy amrywiol sefydliadau partner. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.covid19support.org.uk/

 

Sefydliad Edward Gostling

Mae hyd at £10,000 ar gael i elusennau cymwys sydd â llai na 6 mis ’o gronfeydd wrth gefn rhydd. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gefnogi eu costau gweithredu craidd.

Oherwydd argyfwng Covid-19 mae’n amlwg y bydd nifer o bartneriaid elusennol cymunedol llai yn ei chael hi’n anodd darparu eu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Felly, ar unwaith, mae’r Sefydliad wedi penderfynu atal derbyn ceisiadau gan elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £5M a chanolbwyntio ar helpu elusennau llai sy’n darparu gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/content/apply-grant-0

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Cymorth Gwydnwch COVID-19

Mae’r Ffedarasiwn wedi sicrhau cyllid o £325,000 i greu cynllun grant Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y grantiau ar gael i atyniadau treftadaeth annibynnol ac i amgueddfeydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel adeiladau hanesyddol neu safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd Achrededig neu sy’n Gweithio Tuag at Achredu. Mae’r grantiau yn galluogi’r sefydliadau hyn i oroesi’r cyfnod anodd hwn o gau a cholli incwm.

Darganfyddwch mwy yn http://www.welshmuseumsfederation.org/news/61/32/Grantiau-Gwydnwch-COVID-19.html

 

Cronfa Cymorth Digartrefedd COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth Digartrefedd. Dyluniwyd y gronfa i gefnogi elusennau sy’n gofalu am y digartref yn ystod yr achosion o coronafirws a sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Gall elusennau cofrestredig sy’n gofalu am y digartref wneud cais am gymorth i gwmpasu tri maes eang:

 • Allgymorth a chefnogaeth i bobl sy’n cysgu allan, gan gynnwys darparu hanfodion
 • Cyflenwi gwasanaethau mewn hosteli a llochesi
 • Gwybodaeth a chyngor

Darganfyddwch fwy yn https://www.morrisonsfoundation.com/latest-news/covid-19/

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd gwerth £100m, i ddechrau i ddarparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 i elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Gellir gweld y cyhoeddiad llawn yn https://home.barclays/news/press-releases/2020/04/barclays-launches-p100-million-covid-19-community-aid-package/

 

Tesco Bags of Help – Cronfa Cymunedau COVID-19

Bydd y gronfa’n darparu dyfarniad taliad sengl o £500 i mudiadau sy’n cefnogi grwpiau bregus.

Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol Coronavirus (COVID-19) trwy sefydlu cronfa tymor byr newydd i gefnogi cymunedau lleol. Oherwydd yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio symlach a phroses dalu i’w gwneud hi’n haws dosbarthu arian yn gyflym.

Yn nodweddiadol, bydd y gronfa’n blaenoriaethu mudiadau;

 • yr amharwyd ar ei angen am wasanaethau
 • sydd angen rhoi gwasanaethau newydd ar waith
 • yn wynebu galw cynyddol

Bydd croeso i geisiadau gan ystod eang o mudiadau. Gellir gweld y manylion llawn yn https://tescobagsofhelp.org.uk/grant-schemes/tesco-cv-fund/

 

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

Byddant yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol yn y fantol
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol

Darganfyddwch fwy yn https://www.moondancecovid19relieffund.com/

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid cyflym, cyflym ar gael i fudiadau. Bydd dwy ffynhonnell:

 • Cronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys i sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiect: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol

Ni fydd y cyllid hwn yn disodli unrhyw gymorth gan y Llywodraeth sydd ar gael – byddant yn gofyn ichi ddweud wrthynt ba gymorth arall yr ydych wedi’i archwilio neu y byddwch yn ei dderbyn o bob ffynhonnell arall, a gallant eich cyfeirio at gymorth cyllido mwy perthnasol a chymwys arall.

Darganfyddwch fwy yn https://penycymoeddcic.cymru/community-covid-19-emergency-funding-2/

 

Cronfa Argyfwng Coronafirws CAF

SYLWCH: MAE’R GRONFA HON AR GAU AR HYN O BRYD OND MAE’N BOSIB WNAETH O AIL AGOR OS MAE CYLLID YCHWANEGOL YN CAEL EU SICRHAU.

Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

Mae meini prawf ac arweiniad ar gael yn https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith Covid-19 wneud cais am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Darganfyddwch fwy yn https://yappcharitabletrust.org.uk/how-to-apply/

 

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gynorthwyo grwpiau a fudiadau sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu gyda’i gilydd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Dim ond i grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth ynghylch y firws y rhoddir grantiau.

Mae grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gael i grwpiau sydd ag incwm blynyddol o hyd at £200,000.

Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer grwpiau sydd ag incwm blynyddol rhwng £201,000 a £500,000

Darganfyddwch fwy yn https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wales-coronavirus-resilience-fund/

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £1000.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/