Wedi'i ddiweddaru 22nd May 2020

Coronafeirws diweddaraf

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Cronfa Gymorth Covid-19

Bydd cyllid ar gael i ddarparu rhyddhad ar unwaith i elusennau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, yn ogystal â rhaglen gymorth tymor hwy i bobl, cymunedau, a materion lle mae’r angen mwyaf, gan gynnwys:

 • Elusennau cymunedol sydd o dan straen digynsail
 • Elusennau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed – yn benodol, teuluoedd a phlant sy’n byw yn y tlodi mwyaf a phobl hŷn ar wahân
 • Mentrau i hyrwyddo lles ac iechyd meddwl ar draws cymdeithas

Disgwylir y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu trwy amrywiol sefydliadau partner. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.covid19support.org.uk/

 

Cyllid COVID-19 ar gyfer cam-drin domestig a gwasanaethau cymorth trais rhywiol

Mae MOJ wedi sicrhau £25 miliwn fel rhan o becyn cymorth gwerth £76 miliwn gan y llywodraeth i elusennau sy’n cefnogi pobl agored i niwed gan gynnwys dioddefwyr trais rhywiol a cham-drin domestig.

Bydd cyllid rhyfeddol COVID-19 yn cael ei ddosbarthu trwy ddwy gronfa ar wahân, un trwy’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ac un trwy’r Gronfa Gymorth Treisio a Cham-drin Rhywiol genedlaethol.

Dysgwch ragor yn https://www.gov.uk/guidance/covid-19-funding-for-domestic-abuse-and-sexual-violence-support-services

 

Cronfa Grantiau Oedran Annibynnol

Mae hyd at £15,000 ar gael i helpu mudiadau llai ledled y DU i weithio gyda phobl hŷn sy’n cael eu taro galetaf gan COVID-19.

Bydd y Gronfa’n cynnwys pedair rownd ariannu ar wahân. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf yw 9am 4 Mehefin 2020.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.independentage.org/community/grants-fund

 

Rownd grant COVID-19 y Gronfa Waddol Ieuenctid

Bydd hyn yn ariannu ac yn gwerthuso gwaith sy’n cefnogi pobl ifanc agored i niwed sydd mewn perygl o drais ieuenctid a gellir ei gyflawni wrth lynu wrth ganllawiau pellhau cymdeithasol ac aros gartref llywodraeth y DU.

Yn y cylch grant hwn, byddant yn canolbwyntio ar ariannu a gwerthuso dau faes gwaith allweddol:

 1. Cyflwyno rhaglenni yn ddigidol/rithwir
 2. Gweithgaredd wyneb yn wyneb y gellir ei gyflawni wrth gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol/aros gartref

Darganfyddwch fwy yn https://youthendowmentfund.org.uk/grants-2/covid-19-round/

 

Cronfa Rhyddhad COVID-19 Sefydliad Swimathon

Gall mudiadau wneud cais am grantiau o isafswm o £ 250 a hyd at uchafswm o £ 1,000. Mae’r Gronfa wedi’i sefydlu i helpu sefydliadau nofio a dyfrol bach i gyflawni eu rhwymedigaethau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gallai’r rhain fod yn gostau sefydlog neu’n colli refeniw.

Dim ond os ydynt yn ymwneud yn benodol ag effaith ariannol pandemig Coronafeirws / COVID-19 yn ystod y cyfnod rhwng 01 Mawrth 2020 a 31 Gorffennaf 2020 y bydd ceisiadau’n cael eu hystyried.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://swimathonfoundation.org/swimathon-grants/covid-19-relief-fund

 

Rhaglen Rhyddhad Cymunedol Barclays 100×100 UK Covid-19

Bydd 100 o roddion o £ 100,000 yr un yn cael eu rhoi i elusennau’r DU sy’n gweithio i gefnogi cymunedau bregus y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, a’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi partneriaid elusennol sy’n diwallu anghenion uniongyrchol pobl yn ein cymunedau, gan gynnwys teuluoedd incwm isel, y rhai sy’n wynebu caledi ariannol, pobl oedrannus ynysig a gweithwyr allweddol.

https://home.barclays/society/investing-in-our-communities/barclays-covid-19-community-aid-package/barclays-100×100-uk-covid-19-community-relief-programme/

 

Cronfa Gymunedol Neighbourly

Mae Neighbourly yn lansio cyfres o ficro-grantiau o hyd at £400, i gefnogi achosion da sy’n helpu cymunedau sydd wedi’u heffeithio gan achosion Coronafeirws.

Rhoddir grantiau i aelodau Neighbourly yn y DU ac Iwerddon sy’n mynd ati i gefnogi aelodau o’r gymuned sy’n dioddef yn economaidd, yn gymdeithasol neu o afiechyd o ganlyniad i’r achosion. Gall hyn gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, bobl oedrannus, y rhai ar incwm isel a phobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd.

https://www.neighbourly.com/NeighbourlyCommunityFund

 

Sefydliad Edward Gostling

Mae hyd at £10,000 ar gael i elusennau cymwys sydd â llai na 6 mis ’o gronfeydd wrth gefn rhydd. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gefnogi eu costau gweithredu craidd.

Oherwydd argyfwng Covid-19 mae’n amlwg y bydd nifer o bartneriaid elusennol cymunedol llai yn ei chael hi’n anodd darparu eu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Felly, ar unwaith, mae’r Sefydliad wedi penderfynu atal derbyn ceisiadau gan elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £5M a chanolbwyntio ar helpu elusennau llai sy’n darparu gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/content/apply-grant-0

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Syr Jules Thorn

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflymu ei rhaglen flynyddol Cronfa Hosbis, i gydnabod y pwysau ychwanegol y mae llawer o hosbisau’n eu profi oherwydd COVID-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig ar weithgareddau arferol.

Ar gyfer 2020, mae’r Ymddiriedolaeth wedi symleiddio’r broses ymgeisio ac wedi diwygio ei meini prawf cymhwysedd arferol. Defnyddir yr arian sydd ar gael i ddarparu grantiau unwaith ac am byth o hyd at £5,000 i gefnogi costau craidd hosbisau.

https://julesthorntrust.org.uk/programmes/hospice-fund/

Cronfa Radio Cymunedol
Mae’r Gronfa Radio Cymunedol yn helpu i ariannu costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol trwyddedig Ofcom. Ar gyfer 2020-21, darperir grantiau fel cyllid arian parod brys i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu anhawster ariannol difrifol oherwydd yr achosion o coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r ffenestr ar gyfer ceisiadau yn agor ar 4 Mai 2020 ac yn cau am 5pm ar 11 Mai 2020.

https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/radio-broadcasters/community-radio-fund

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Cymorth Gwydnwch COVID-19

Mae’r Ffedarasiwn wedi sicrhau cyllid o £325,000 i greu cynllun grant Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y grantiau ar gael i atyniadau treftadaeth annibynnol ac i amgueddfeydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel adeiladau hanesyddol neu safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd Achrededig neu sy’n Gweithio Tuag at Achredu. Mae’r grantiau yn galluogi’r sefydliadau hyn i oroesi’r cyfnod anodd hwn o gau a cholli incwm.

Darganfyddwch mwy yn http://www.welshmuseumsfederation.org/news/61/32/Grantiau-Gwydnwch-COVID-19.html

 

Cais Cyfalaf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrff statudol a gwirfoddol er mwyn cyflawni amcanion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”).

Gwahoddir ceisiadau am y grant cyfalaf o £792,600 ar gyfer 2020-21 i gefnogi prosiectau.

Yn sgil heriau y mae’r sector Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn eu hwynebu ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19, rydym wedi blaenoriaethu’r cyllid i ganolbwyntio ar y prosiectau canlynol:

 • nwyddau gwynion ar gyfer llochesi a llety newydd i sicrhau nad oes risg o drawsheintio os yw hynanynysu oherwydd y feirws yn creu problemau
 • gwelyau a matresi i sicrhau bod digon o welyau i’r rheini sy’n hunanynysu neu rhag ofn bod cynnydd yn y galw o fewn llochesi
 • offer chwarae y tu mewn a’r tu allan yn sgil cau ysgolion a chadw pellter cymdeithasol, gan arwain at golli mynediad i ardaloedd chwarae awyr agored ac ati
 • offer TG i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gorfod astudio gartref yn sgil cau eu lleoliad addysg, neu i alluogi staff i gadw mewn cysylltiad â dioddefwyr/goroeswyr, neu i alluogi’r rheini sy’n hunanynysu mewn llochesi i gysylltu â’r byd y tu allan
 • offer TG i’w gwneud yn bosibl gweithio gartref gan sicrhau bod modd darparu gwasanaethau’r sector Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol o bell
 • darpariaethau diogelu fel sebon a hylif diheintio dwylo, y gellir eu cyfalafu os cânt eu swmpbrynu ac os cedwir at y trothwy cyfalafu. Er mwyn i asedau fod yn wariant cyfalaf, rhaid gwario £5,000.

Anfonwch eich mynegiant o ddiddordeb ynghyd â’r dogfennau ychwanegol yn electronig i VAWDASV@llyw.cymru 

Rhaid inni dderbyn y cais erbyn 9 y bore – 24/04/20. Mae copïau wedi’u llofnodi’n electronig o’r mynegiant o ddiddordeb yn ddigonol. Nid yw copïau caled yn ofynnol ar hyn o bryd.

 

Cronfa Cymorth Digartrefedd COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth Digartrefedd. Dyluniwyd y gronfa i gefnogi elusennau sy’n gofalu am y digartref yn ystod yr achosion o coronafirws a sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Gall elusennau cofrestredig sy’n gofalu am y digartref wneud cais am gymorth i gwmpasu tri maes eang:

 • Allgymorth a chefnogaeth i bobl sy’n cysgu allan, gan gynnwys darparu hanfodion
 • Cyflenwi gwasanaethau mewn hosteli a llochesi
 • Gwybodaeth a chyngor

Darganfyddwch fwy yn https://www.morrisonsfoundation.com/latest-news/covid-19/

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd gwerth £100m, i ddechrau i ddarparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 i elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Gellir gweld y cyhoeddiad llawn yn https://home.barclays/news/press-releases/2020/04/barclays-launches-p100-million-covid-19-community-aid-package/

 

Rhaglen Drawsnewid 2020/21

Oherwydd pwysau COVID19 ar drefniadaeth y trydydd sector yn benodol, mae fframwaith llywodraethu’r Rhaglen Drawsnewid wedi cael ei ystwytho i ddiwallu anghenion cynyddol gan gymunedau lleol yn ardal Merthyr Tudful.

Yr uchafswm y gallwch wneud cais amdano yw £10,000 a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill 2020.

Darllenwch fwy yn http://vamtnetworknews.blogspot.com/2020/04/new-funding-up-to-10000-transformation.html

 

Cyngor Celfyddydau Cymru – Cronfa ymsefydlogi i sefydliadau

Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy’n cael anhawster ariannol yn sgil coronafeirws.

Mae’r gronfa ar agor i geisiadau o Ddydd Mawrth 21 Ebrill 2020 tan ddydd Gwener 8 Mai 2020. Darganfydddwch mwy yn https://arts.wales/cy/cronfa-ymsefydlogi-i-sefydliadau

In This Together – Cronfa Community Matters 

Mae’r gronfa hon o £500k yn bwriadu cefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafeirws yn rhanbarth gweithredu Western Power Distribution, trwy helpu mudiadau lleol i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau hanfodol yn uniongyrchol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus.

Mae awdurdodau lleol, cynghorau plwyf, elusennau a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol. Mae ceisiadau cyllid ar gyfer awdurdodau lleol, cynghorau plwyf / tref ac elusennau hyd at uchafswm o £10,000. Gall grwpiau cymunedol wneud cais am hyd at £1,000.

Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach yn https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/in-this-together-community-matters-fund

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol – Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Mae’r Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi darparu £50miliwn ar gyfer Cronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi sector treftadaeth y DU fel ymateb ar unwaith i argyfwng COVID-19

I wneud cais am y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn:

 • sefydliad nid-er-elw
 • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol ganddyn nhw
 • perchennog, rheolwr neu gynrychiolydd treftadaeth, neu sydd â hanes o ddangos tystiolaeth o gyflawni gweithgarwch treftadaeth cyfranogol

Mae’r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn derbyn ceisiadau am gyllid o £3,000 i £50,000. Bydd y ffurflen gais ar gael o ddydd Mercher 15 Ebrill a byddwch yn gallu gwneud cais tan 30 Mehefin 2020.

Mae fanylion llawn ar gael yn https://www.heritagefund.org.uk/cy/funding/heritage-emergency-fund

 

Tesco Bags of Help – Cronfa Cymunedau COVID-19

Bydd y gronfa’n darparu dyfarniad taliad sengl o £500 i mudiadau sy’n cefnogi grwpiau bregus.

Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol Coronavirus (COVID-19) trwy sefydlu cronfa tymor byr newydd i gefnogi cymunedau lleol. Oherwydd yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio symlach a phroses dalu i’w gwneud hi’n haws dosbarthu arian yn gyflym.

Yn nodweddiadol, bydd y gronfa’n blaenoriaethu mudiadau;

 • yr amharwyd ar ei angen am wasanaethau
 • sydd angen rhoi gwasanaethau newydd ar waith
 • yn wynebu galw cynyddol

Bydd croeso i geisiadau gan ystod eang o mudiadau. Gellir gweld y manylion llawn yn https://tescobagsofhelp.org.uk/grant-schemes/tesco-cv-fund/

 

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Rhaglen Grantiau Brys Ymateb Gwledig

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am gyllid brys gan grwpiau ffermio a chymorth cymunedol gwledig, sy’n darparu cymorth i wrthsefyll effeithiau ynysu yn ystod pandemig Coronavirus.

Gall grwpiau wneud cais am gyllid grant o hyd at £2,500 os ydynt:

 • yn darparu rhyddhad brys i unigolion bregus neu ynysig neu;
 • yn darparu cefnogaeth i ffermwyr a busnesau fferm y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt;
 • yn helpu cymunedau gwledig neu ffermio i ymdopi â phandemig Coronavirus

Mae cyfanswm o £100,000 ar gael yn y rownd gyntaf hon o gyllid. Bydd y gronfa yn cynorthwyo prosiectau sy’n cefnogi busnesau fferm neu fusnesau gwledig eraill a chymunedau gwledig. Darganfyddwch fwy yn https://www.princescountrysidefund.org.uk/grant-giving-programme/grant-programme

 

Rosa

Mae Rosa yn siarad â’u grantïon i ddarganfod eu heriau a’u hanghenion mwyaf ar hyn o bryd, ac yn gofyn i grwpiau menywod gysylltu â nhw trwy e-bost yn info@rosauk.org neu ffonio 020 7697 3466 i’w helpu i gyflwyno achos ariannol cefnogaeth i mudiadau menywod yn y DU.

Darllenwch fwy yn http://rosauk.org/2020/04/07/coronavirus-funding-resources-and-updates-from-rosa/

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

Byddant yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol yn y fantol
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol

Darganfyddwch fwy yn https://www.moondancecovid19relieffund.com/

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid cyflym, cyflym ar gael i fudiadau. Bydd dwy ffynhonnell:

 • Cronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys i sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiect: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol

Ni fydd y cyllid hwn yn disodli unrhyw gymorth gan y Llywodraeth sydd ar gael – byddant yn gofyn ichi ddweud wrthynt ba gymorth arall yr ydych wedi’i archwilio neu y byddwch yn ei dderbyn o bob ffynhonnell arall, a gallant eich cyfeirio at gymorth cyllido mwy perthnasol a chymwys arall.

Darganfyddwch fwy yn https://penycymoeddcic.cymru/community-covid-19-emergency-funding-2/

 

The Leatherseller’s Company

Mae hon yn broses ymgeisio llwybr cyflym ar gyfer grantiau unwaith ac am byth bach. Gallai fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ariannu prosiectau bach neu i dalu costau annisgwyl. Gallai gwerth y grant a ddyfernir fod hyd at uchafswm o £3,000.

Yng ngoleuni’r heriau digynsail sydd bellach yn wynebu elusennau bach sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i aelodau mwyaf bregus ein cymuned, mae ein rhaglen grantiau bach yn gwahodd ceisiadau gan elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU ac sy’n cefnogi ar hyn o bryd:

 • y digartref neu’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref
 • darparu bwyd a chyflenwadau hanfodol
 • dioddefwyr trais domestig
 • gofal nyrsio i gleifion bregus

Darganfyddwch fwy yn https://leathersellers.co.uk/small-grants-programme/

 

Cronfa Argyfwng Coronafirws CAF

SYLWCH: MAE’R GRONFA HON AR GAU AR HYN O BRYD OND MAE’N BOSIB WNAETH O AIL AGOR OS MAE CYLLID YCHWANEGOL YN CAEL EU SICRHAU.

Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

Mae meini prawf ac arweiniad ar gael yn https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith Covid-19 wneud cais am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Darganfyddwch fwy yn https://yappcharitabletrust.org.uk/how-to-apply/

 

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gynorthwyo grwpiau a fudiadau sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu gyda’i gilydd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Dim ond i grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth ynghylch y firws y rhoddir grantiau.

Mae grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gael i grwpiau sydd ag incwm blynyddol o hyd at £200,000.

Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer grwpiau sydd ag incwm blynyddol rhwng £201,000 a £500,000

Darganfyddwch fwy yn https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wales-coronavirus-resilience-fund/

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £1000.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

The Sylvia Adams Charitable Trust

Mae hyd at £5,000 ar gael i elusennau bach a chanolig sy’n gweithio tuag at wella cyfleoedd bywyd rhai o’r plant mwyaf difreintiedig yng Nghymru a Lloegr.

Mae cyllid ar gael i:

 • Elusennau sydd wedi cofrestru gyda Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr y mae eu cyfrifon archwiliedig diweddaraf yn arddangos incwm o lai na £750,000

ac

 • Elusennau sy’n gallu arddangos cynnydd tebygol mewn galw am eu gwasanaethau a/neu sy’n gallu arddangos colled ddisgwyliedig mewn incwm y gellir ei briodoli i’r pandemig coronafeirws presennol.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno rhwng 16 Mawrth a 28 Ebrill 2020, gyda grantiau ar gyfer ceisiadau llwyddiannus yn cael eu rhyddhau mor fuan â phosibl wedi’r dyddiadau cau.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth yn http://sylvia-adams.org.uk/what-we-will-fund

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/

Diweddariad ddiwethaf 22 Mai 2020