Wedi'i ddiweddaru 10th Aug 2020

Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed i edrych ar sut rydyn ni’n mynd i gynorthwyo mudiadau Cymru drwy gam nesaf y pandemig; y cam “adfer”.

Darllen mwy.

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Cod Post

Oherwydd y pandemig presennol, yn 2020 bydd Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Côd Post yn darparu cyllid ym Mhrydain Fawr i sefydliadau y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt o dan y themâu canlynol: cefnogi gwytnwch eich sefydliad ac addasu / ehangu gwasanaethau i gwrdd â heriau newydd.

https://www.postcodeneighbourhoodtrust.org.uk/

 

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr â Phartner Datblygu i helpu elusennau i lywio dyfodol cythryblus.

Mae’r gronfa hon yn agored i elusennau bach a chanolig eu maint gydag incwm rhwng £25,000 ac £1 miliwn y flwyddyn sy’n helpu pobl i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth fel dibyniaeth, digartrefedd a cham-drin domestig.

Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/about-us/covid#Recover

 

Cronfa Drosglwyddo RAFT The Fore

Yn Hydref 2020, bydd grantiau anghyfyngedig o hyd at £ 15,000 ar gael i helpu elusennau bach a mentrau cymdeithasol i gynllunio ar gyfer y tymor hwy mewn byd ôl-coronafirws.

Bydd ail rownd o gyllid yn agor i’w gofrestru ym mis Medi. Darganfyddwch fwy yn https://www.thefore.org/applying-for-funding/

 

Cronfa Cyfiawnder Cymunedol

Mae cyllid rhwng £25,000 – £75,000 ar gael i helpu sefydliadau cyngor cyfreithiol lles cymdeithasol arbenigol i fod yn effeithiol ac yn gynaliadwy yn wyneb ymateb i COVID-19.

Mae ton un ar agor nawr a bydd yn darparu grantiau hyblyg i sefydliadau sy’n cwrdd â’r meini prawf a’r blaenoriaethau cymhwysedd. Gellir defnyddio grantiau tuag at gostau eich gwaith o 1 Ebrill 2020.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.communityjusticefund.org.uk/

 

Rhaglen Grantiau COVID-19 y DU MSD

Mae hyd at £ 20,000 o gyllid ar gael i gefnogi elusennau iechyd i barhau â phrosiectau, neu, i gefnogi creu prosiectau newydd sydd eu hangen nawr.

Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod a fyddai’ch elusen yn gymwys i wneud cais – gweler YMA. Mae gan sefydliadau cymwys tan 31 Gorffennaf i gyflwyno eu cais.

https://www.msd-uk.com/partnerships/partnerships.xhtml#grants

 

Cronfa radio cymunedol Ofcom

Ar gyfer 2020-21, bydd grantiau’n cael eu darparu fel cyllid arian parod mewn argyfwng i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r ceisiadau yn agor ar 21 Gorffennaf ac yn cau am 5pm ar 3 Awst 2020. Os bydd ymgeisydd yn methu â darparu’r holl ddogfennau cais o fewn y terfyn amser, neu’n cyflwyno cais ar ôl y dyddiad cau, ni fydd yn cael ei ystyried ar gyfer cyllid grant. Bydd y panel dyfarnu yn cyfarfod ym mis Awst 2020 i ystyried y ceisiadau.

Dylai ymgeiswyr ddarllen y ffurflen gais a’r nodiadau canllaw yn llawn, a hefyd darllen y datganiad o rownd gyntaf y Gronfa ar gyfer 2020-21.

 

Cronfa Ymateb Iechyd Meddwl Coronavirus – Cymru

Gall sefydliadau iechyd meddwl wneud cais am grantiau o hyd at £ 50,000 ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at 31 Mawrth 2021, gyda £ 5,000 y grant lleiaf ar gael.

Sicrhewch eich bod yn darllen nodiadau canllaw’r gronfa, sydd hefyd ar gael o’r dudalen we, cyn cyflwyno’ch cais. Mae’r canllaw yn rhoi trosolwg o amcanion y gronfa, meini prawf cymhwysedd, a gwybodaeth ymarferol am gwblhau eich cais.

https://www.mind.org.uk/news-campaign/campaign//oronavirus-mental-health-response-fund-wales/

 

Umbrella Cymru – Cronfa LGBTQ + Covid-19

Cyn bo hir, bydd mudiadau a grwpiau LGBTQ + ledled y DU yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at £15,000 i gefnogi eu rôl hanfodol wrth gefnogi cymunedau LGBTQ + trwy’r pandemig coronafirws a thu hwnt.

Bydd Elusen METRO mewn partneriaeth ag Umbrella Cymru yng Nghymru yn rhaeadru’r gronfa o Comic Relief, gydag arian yn cael ei godi o ‘The Big Night In’.

Bydd mudiadau a grwpiau sydd ag incwm o dan £ 100,000 yn gallu gwneud cais am dros 100 o grantiau yn amrywio o £500 i £15,000.

Bydd mwy o fanylion am y gronfa ar gael yn https://www.umbrellacymru.co.uk/2020/07/13/covid-19-lgbtq-fund/

 

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing – Cronfa Goroesi Elusennau

Bydd y gronfa hon yn darparu cyllid craidd o hyd at £250,000 i helpu elusennau, yn enwedig rhau bach a chanolig eu maint, i wneud iawn am incwm coll yn y flwyddyn ariannol gyfredol.

Mae’r gronfa’n agored i elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU:

 • Bod ag ardal fuddiol yn y DU
 • Gweithredu’n weithredol ar draws un o’r tri maes a flaenoriaethwyd gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing: Iechyd a Lles, Lles ac Addysg, y Celfyddydau a Diwylliant
 • Bod ag incwm blynyddol o dan £5m
 • Wedi colli (neu ragwelir y bydd yn colli) incwm oherwydd Covid-19
 • Heb dderbyn cyllid cysylltiedig â Covid-19 eisoes gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw 5pm ddydd Llun 27 Gorffennaf. Darganfyddwch fwy yn https://www.juliahansrausingtrust.org/charity-survival-fund/

 

Chwaraeon Cymru – Cronfa Cymru Actif

Mae grantiau o £300- £50,000 ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol mewn ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mae dau brif bwrpas i Gronfa Cymru Actif – Diogelu a Pharatoi.

 • Diogelu – diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth.
 • Paratoi – darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

 

Cais cyfalaf train yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw.

Fel a wnaed ar gyfer cylch cyllido cychwynnol eleni, rydym wedi cyflwyno proses sydd wedi’i symleiddio ar gyfer ceisiadau o dan £50,000. Mae’r math o brosiectau y gellid eu hariannu’n cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig iddynt:

 • Offer gwella diogelwch, gan gynnwys paratoi ar gyfer unrhyw gynnydd yn y galw wrth i’r cyfyngiadau symud lacio;
 • Gwaith adnewyddu sydd ei angen ar swyddfeydd a llochesi
 • Celfi i swyddfeydd i ganiatáu i sefydliadau VAWDASV ddychwelyd i weithio mewn swyddfeydd, gan ddilyn y mesurau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ac sy’n cynnwys:
  • Teclynnau sy’n sicrhau bwlch rhwng desgiau;
  • Sgriniau persbecs i ganiatáu i gwnsela wyneb yn wyneb a gwasanaethau cymorth ailddechrau

Rhaid cwbwlhau’r cais erbyn 9 y bore (o dan £50,000) – 10 Gorffennaf 2020 ac (dros £50,000) – 31 Gorffennaf 2020. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y grant hwn, cysylltwch â Thîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy e-bost yn VAWDASV@llyw.cymru

 

 

Cronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad

Mae’r Gronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad, a gynigir gan Social Investment Business (SIB), wedi’i hehangu a’i gwella i wneud mwy o fenthyciadau i elusennau a mentrau cymdeithasol y mae’r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Mae’n cynnig:

 • Uchafswm y benthyciad nawr yw £ 1.5m (lleiafswm o hyd yn £ 100k)
 • Di-log a di-ffi am y 12 mis cyntaf
 • Yn gyflymach na gwneud cais am fenthyciad safonol

Mae’r Gronfa hon ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol y DU yn unig sy’n cyflawni meini prawf cymhwysedd y Gronfa a CBILS – mae’r rhestr lawn o feini prawf cymhwysedd i’w gweld ar wefan SIB. Darganfyddwch fwy yn https://www.sibgroup.org.uk/resilience-and-recovery-loan-fund

 

Clinks: Grantiau ymateb Covid-19

Gall mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol sydd ag incwm blynyddol o dan £500,000 wneud cais nawr am grantiau rhwng £3,000 – £5,000 i gefnogi eu gwaith yn ystod Covid-19.

Mae cyllid ar gael ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau sy’n helpu mudiadau i ddarparu cefnogaeth i bobl yn y system cyfiawnder troseddol yn ystod yr argyfwng. Er enghraifft, gallai hyn fod yn offer ychwanegol neu’n gyfraniad tuag at gyflog.

Darganfyddwch fwy yn https://www.clinks.org/our-work/coronavirus-covid-19

 

Cronfa Gymorth Covid-19

Bydd cyllid ar gael i ddarparu rhyddhad ar unwaith i elusennau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, yn ogystal â rhaglen gymorth tymor hwy i bobl, cymunedau, a materion lle mae’r angen mwyaf, gan gynnwys:

 • Elusennau cymunedol sydd o dan straen digynsail
 • Elusennau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed – yn benodol, teuluoedd a phlant sy’n byw yn y tlodi mwyaf a phobl hŷn ar wahân
 • Mentrau i hyrwyddo lles ac iechyd meddwl ar draws cymdeithas

Disgwylir y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu trwy amrywiol sefydliadau partner. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.covid19support.org.uk/

 

Sefydliad Edward Gostling

Mae hyd at £10,000 ar gael i elusennau cymwys sydd â llai na 6 mis ’o gronfeydd wrth gefn rhydd. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gefnogi eu costau gweithredu craidd.

Oherwydd argyfwng Covid-19 mae’n amlwg y bydd nifer o bartneriaid elusennol cymunedol llai yn ei chael hi’n anodd darparu eu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Felly, ar unwaith, mae’r Sefydliad wedi penderfynu atal derbyn ceisiadau gan elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £5M a chanolbwyntio ar helpu elusennau llai sy’n darparu gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/content/apply-grant-0

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Cymorth Gwydnwch COVID-19

Mae’r Ffedarasiwn wedi sicrhau cyllid o £325,000 i greu cynllun grant Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y grantiau ar gael i atyniadau treftadaeth annibynnol ac i amgueddfeydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel adeiladau hanesyddol neu safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd Achrededig neu sy’n Gweithio Tuag at Achredu. Mae’r grantiau yn galluogi’r sefydliadau hyn i oroesi’r cyfnod anodd hwn o gau a cholli incwm.

Darganfyddwch mwy yn http://www.welshmuseumsfederation.org/news/61/32/Grantiau-Gwydnwch-COVID-19.html

 

Cronfa Cymorth Digartrefedd COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth Digartrefedd. Dyluniwyd y gronfa i gefnogi elusennau sy’n gofalu am y digartref yn ystod yr achosion o coronafirws a sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Gall elusennau cofrestredig sy’n gofalu am y digartref wneud cais am gymorth i gwmpasu tri maes eang:

 • Allgymorth a chefnogaeth i bobl sy’n cysgu allan, gan gynnwys darparu hanfodion
 • Cyflenwi gwasanaethau mewn hosteli a llochesi
 • Gwybodaeth a chyngor

Darganfyddwch fwy yn https://www.morrisonsfoundation.com/latest-news/covid-19/

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd gwerth £100m, i ddechrau i ddarparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 i elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Gellir gweld y cyhoeddiad llawn yn https://home.barclays/news/press-releases/2020/04/barclays-launches-p100-million-covid-19-community-aid-package/

 

Tesco Bags of Help – Cronfa Cymunedau COVID-19

Bydd y gronfa’n darparu dyfarniad taliad sengl o £500 i mudiadau sy’n cefnogi grwpiau bregus.

Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol Coronavirus (COVID-19) trwy sefydlu cronfa tymor byr newydd i gefnogi cymunedau lleol. Oherwydd yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio symlach a phroses dalu i’w gwneud hi’n haws dosbarthu arian yn gyflym.

Yn nodweddiadol, bydd y gronfa’n blaenoriaethu mudiadau;

 • yr amharwyd ar ei angen am wasanaethau
 • sydd angen rhoi gwasanaethau newydd ar waith
 • yn wynebu galw cynyddol

Bydd croeso i geisiadau gan ystod eang o mudiadau. Gellir gweld y manylion llawn yn https://tescobagsofhelp.org.uk/grant-schemes/tesco-cv-fund/

 

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

Byddant yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol yn y fantol
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol

Darganfyddwch fwy yn https://www.moondancecovid19relieffund.com/

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid cyflym, cyflym ar gael i fudiadau. Bydd dwy ffynhonnell:

 • Cronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys i sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiect: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol

Ni fydd y cyllid hwn yn disodli unrhyw gymorth gan y Llywodraeth sydd ar gael – byddant yn gofyn ichi ddweud wrthynt ba gymorth arall yr ydych wedi’i archwilio neu y byddwch yn ei dderbyn o bob ffynhonnell arall, a gallant eich cyfeirio at gymorth cyllido mwy perthnasol a chymwys arall.

Darganfyddwch fwy yn https://penycymoeddcic.cymru/community-covid-19-emergency-funding-2/

 

Cronfa Argyfwng Coronafirws CAF

SYLWCH: MAE’R GRONFA HON AR GAU AR HYN O BRYD OND MAE’N BOSIB WNAETH O AIL AGOR OS MAE CYLLID YCHWANEGOL YN CAEL EU SICRHAU.

Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

Mae meini prawf ac arweiniad ar gael yn https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith Covid-19 wneud cais am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Darganfyddwch fwy yn https://yappcharitabletrust.org.uk/how-to-apply/

 

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gynorthwyo grwpiau a fudiadau sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu gyda’i gilydd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Dim ond i grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth ynghylch y firws y rhoddir grantiau.

Mae grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gael i grwpiau sydd ag incwm blynyddol o hyd at £200,000.

Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer grwpiau sydd ag incwm blynyddol rhwng £201,000 a £500,000

Darganfyddwch fwy yn https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wales-coronavirus-resilience-fund/

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £1000.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/

Diweddariad ddiwethaf 03 Awst 2020