Wedi'i ddiweddaru 29th Jun 2020

Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed i edrych ar sut rydyn ni’n mynd i gynorthwyo mudiadau Cymru drwy gam nesaf y pandemig; y cam “adfer”.

Darllen mwy.

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Cronfa Gelf – Grantiau Ymateb ac Ail-ddychmygu

Nod y grantiau newydd hyn yw helpu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol i ymateb i heriau uniongyrchol sy’n gysylltiedig ag argyfwng Covid-19 a chynnig cefnogaeth i addasu ac ail-drefnu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol.

Gall y grantiau hyn ddarparu cefnogaeth ymarferol i ariannu’r hyn sydd ei angen arnoch nawr. Gallai hyn ymwneud â chostau sy’n gysylltiedig ag ailagor, fel staffio, offer neu hyfforddiant, neu gynllunio ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 6 Gorffennaf. Darganfyddwch fwy yn https://www.artfund.org/supporting-museums/programmes/respond-and-reimagine-grants

 

Wales & West Utilities yn lansio Cronfa Ddiogel a Chynnes

Gall mudiadau wneud cais am rhwng £500 a £ 5000 i gefnogi’r rhai ar y rheng flaen – gan helpu’r rhai mwyaf agored i niwed i aros yn ddiogel ac yn gynnes.

Rhaid gwneud pob cais erbyn 11:59 pm ar 6 Gorffennaf 2020.

Darganfyddwch fwy yn https://www.wwutilities.co.uk/SafeandWarm/

 

Cais cyfalaf train yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw.

Fel a wnaed ar gyfer cylch cyllido cychwynnol eleni, rydym wedi cyflwyno proses sydd wedi’i symleiddio ar gyfer ceisiadau o dan £50,000. Mae’r math o brosiectau y gellid eu hariannu’n cynnwys y canlynol, ond nid yn gyfyngedig iddynt:

 • Offer gwella diogelwch, gan gynnwys paratoi ar gyfer unrhyw gynnydd yn y galw wrth i’r cyfyngiadau symud lacio;
 • Gwaith adnewyddu sydd ei angen ar swyddfeydd a llochesi
 • Celfi i swyddfeydd i ganiatáu i sefydliadau VAWDASV ddychwelyd i weithio mewn swyddfeydd, gan ddilyn y mesurau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ac sy’n cynnwys:
  • Teclynnau sy’n sicrhau bwlch rhwng desgiau;
  • Sgriniau persbecs i ganiatáu i gwnsela wyneb yn wyneb a gwasanaethau cymorth ailddechrau

Rhaid cwbwlhau’r cais erbyn 9 y bore (o dan £50,000) – 10 Gorffennaf 2020 ac (dros £50,000) – 31 Gorffennaf 2020. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y grant hwn, cysylltwch â Thîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy e-bost yn VAWDASV@llyw.cymru

 

Plant Mewn Angen: Rhaglen COVID-19 Grant Camau Nesaf

Mae’r rhaglen Next Steps yn rhaglen ymateb BBC Plant Mewn Angen a ddyluniwyd i ddarparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Yng ngoleuni’r pandemig COVID-19, maent wedi oedi eu Rhaglenni Grantiau Bach a Phrif Grantiau arferol, ond bydd sefydliadau cymwys yn gallu gwneud cais am rhwng £ 5,000 ac £ 80,000 ar gyfer prosiectau sy’n cychwyn ym mis Medi 2020.

Y dyddiad cau ar gyfer y rhaglen hon yw 1 Gorffennaf 2020. Darganfyddwch fwy yn https://www.bbcchildreninneed.co.uk/grants/covid-19-funding-streams/

 

Cronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad

Mae’r Gronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad, a gynigir gan Social Investment Business (SIB), wedi’i hehangu a’i gwella i wneud mwy o fenthyciadau i elusennau a mentrau cymdeithasol y mae’r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Mae’n cynnig:

 • Uchafswm y benthyciad nawr yw £ 1.5m (lleiafswm o hyd yn £ 100k)
 • Di-log a di-ffi am y 12 mis cyntaf
 • Yn gyflymach na gwneud cais am fenthyciad safonol

Mae’r Gronfa hon ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol y DU yn unig sy’n cyflawni meini prawf cymhwysedd y Gronfa a CBILS – mae’r rhestr lawn o feini prawf cymhwysedd i’w gweld ar wefan SIB. Darganfyddwch fwy yn https://www.sibgroup.org.uk/resilience-and-recovery-loan-fund

 

Rosa – Cronfa Ymateb Covid-19 (Grantiau Bach)

Mae Cronfa Ymateb Rosa’s Covid-19 (Grantiau Bach) bellach ar agor a bydd yn darparu grantiau o hyd at £ 10,000 ar gyfer sefydliadau menywod arbenigol ledled y DU.

Pwrpas y gronfa ymateb cam cyntaf hon yw darparu grantiau cyflym a syml gyda meini prawf cymhwysedd sylfaenol iawn. Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – byddant yn eu hystyried ar sail dreigl o 5pm ddydd Gwener 5 Mehefin.

Darganfyddwch fwy yn http://rosauk.org/funds/rosas-covid-19-response-fund-small-grants/

 

Clinks: Grantiau ymateb Covid-19

Gall mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol sydd ag incwm blynyddol o dan £500,000 wneud cais nawr am grantiau rhwng £3,000 – £5,000 i gefnogi eu gwaith yn ystod Covid-19.

Mae cyllid ar gael ar gyfer gweithgareddau ac adnoddau sy’n helpu mudiadau i ddarparu cefnogaeth i bobl yn y system cyfiawnder troseddol yn ystod yr argyfwng. Er enghraifft, gallai hyn fod yn offer ychwanegol neu’n gyfraniad tuag at gyflog.

Darganfyddwch fwy yn https://www.clinks.org/our-work/coronavirus-covid-19

 

Cronfa Gymorth Covid-19

Bydd cyllid ar gael i ddarparu rhyddhad ar unwaith i elusennau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, yn ogystal â rhaglen gymorth tymor hwy i bobl, cymunedau, a materion lle mae’r angen mwyaf, gan gynnwys:

 • Elusennau cymunedol sydd o dan straen digynsail
 • Elusennau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed – yn benodol, teuluoedd a phlant sy’n byw yn y tlodi mwyaf a phobl hŷn ar wahân
 • Mentrau i hyrwyddo lles ac iechyd meddwl ar draws cymdeithas

Disgwylir y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu trwy amrywiol sefydliadau partner. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.covid19support.org.uk/

 

Cyllid COVID-19 ar gyfer cam-drin domestig a gwasanaethau cymorth trais rhywiol

Mae MOJ wedi sicrhau £25 miliwn fel rhan o becyn cymorth gwerth £76 miliwn gan y llywodraeth i elusennau sy’n cefnogi pobl agored i niwed gan gynnwys dioddefwyr trais rhywiol a cham-drin domestig.

Bydd cyllid rhyfeddol COVID-19 yn cael ei ddosbarthu trwy ddwy gronfa ar wahân, un trwy’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ac un trwy’r Gronfa Gymorth Treisio a Cham-drin Rhywiol genedlaethol.

Dysgwch ragor yn https://www.gov.uk/guidance/covid-19-funding-for-domestic-abuse-and-sexual-violence-support-services

 

Cronfa Grantiau Oedran Annibynnol

Mae hyd at £15,000 ar gael i helpu mudiadau llai ledled y DU i weithio gyda phobl hŷn sy’n cael eu taro galetaf gan COVID-19.

Bydd y Gronfa’n cynnwys pedair rownd ariannu ar wahân. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf yw 9am 4 Mehefin 2020.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.independentage.org/community/grants-fund

 

Rownd grant COVID-19 y Gronfa Waddol Ieuenctid

Bydd hyn yn ariannu ac yn gwerthuso gwaith sy’n cefnogi pobl ifanc agored i niwed sydd mewn perygl o drais ieuenctid a gellir ei gyflawni wrth lynu wrth ganllawiau pellhau cymdeithasol ac aros gartref llywodraeth y DU.

Yn y cylch grant hwn, byddant yn canolbwyntio ar ariannu a gwerthuso dau faes gwaith allweddol:

 1. Cyflwyno rhaglenni yn ddigidol/rithwir
 2. Gweithgaredd wyneb yn wyneb y gellir ei gyflawni wrth gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol/aros gartref

Darganfyddwch fwy yn https://youthendowmentfund.org.uk/grants-2/covid-19-round/

 

Cronfa Rhyddhad COVID-19 Sefydliad Swimathon

Gall mudiadau wneud cais am grantiau o isafswm o £ 250 a hyd at uchafswm o £ 1,000. Mae’r Gronfa wedi’i sefydlu i helpu sefydliadau nofio a dyfrol bach i gyflawni eu rhwymedigaethau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gallai’r rhain fod yn gostau sefydlog neu’n colli refeniw.

Dim ond os ydynt yn ymwneud yn benodol ag effaith ariannol pandemig Coronafeirws / COVID-19 yn ystod y cyfnod rhwng 01 Mawrth 2020 a 31 Gorffennaf 2020 y bydd ceisiadau’n cael eu hystyried.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://swimathonfoundation.org/swimathon-grants/covid-19-relief-fund

 

Rhaglen Rhyddhad Cymunedol Barclays 100×100 UK Covid-19

Bydd 100 o roddion o £ 100,000 yr un yn cael eu rhoi i elusennau’r DU sy’n gweithio i gefnogi cymunedau bregus y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, a’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi partneriaid elusennol sy’n diwallu anghenion uniongyrchol pobl yn ein cymunedau, gan gynnwys teuluoedd incwm isel, y rhai sy’n wynebu caledi ariannol, pobl oedrannus ynysig a gweithwyr allweddol.

https://home.barclays/society/investing-in-our-communities/barclays-covid-19-community-aid-package/barclays-100×100-uk-covid-19-community-relief-programme/

 

Cronfa Gymunedol Neighbourly

Mae Neighbourly yn lansio cyfres o ficro-grantiau o hyd at £400, i gefnogi achosion da sy’n helpu cymunedau sydd wedi’u heffeithio gan achosion Coronafeirws.

Rhoddir grantiau i aelodau Neighbourly yn y DU ac Iwerddon sy’n mynd ati i gefnogi aelodau o’r gymuned sy’n dioddef yn economaidd, yn gymdeithasol neu o afiechyd o ganlyniad i’r achosion. Gall hyn gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, bobl oedrannus, y rhai ar incwm isel a phobl sydd mewn perygl o ansicrwydd bwyd.

https://www.neighbourly.com/NeighbourlyCommunityFund

 

Sefydliad Edward Gostling

Mae hyd at £10,000 ar gael i elusennau cymwys sydd â llai na 6 mis ’o gronfeydd wrth gefn rhydd. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gefnogi eu costau gweithredu craidd.

Oherwydd argyfwng Covid-19 mae’n amlwg y bydd nifer o bartneriaid elusennol cymunedol llai yn ei chael hi’n anodd darparu eu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Felly, ar unwaith, mae’r Sefydliad wedi penderfynu atal derbyn ceisiadau gan elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £5M a chanolbwyntio ar helpu elusennau llai sy’n darparu gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/content/apply-grant-0

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Syr Jules Thorn

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflymu ei rhaglen flynyddol Cronfa Hosbis, i gydnabod y pwysau ychwanegol y mae llawer o hosbisau’n eu profi oherwydd COVID-19 a’r cyfyngiadau cysylltiedig ar weithgareddau arferol.

Ar gyfer 2020, mae’r Ymddiriedolaeth wedi symleiddio’r broses ymgeisio ac wedi diwygio ei meini prawf cymhwysedd arferol. Defnyddir yr arian sydd ar gael i ddarparu grantiau unwaith ac am byth o hyd at £5,000 i gefnogi costau craidd hosbisau.

https://julesthorntrust.org.uk/programmes/hospice-fund/

Cronfa Radio Cymunedol
Mae’r Gronfa Radio Cymunedol yn helpu i ariannu costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol trwyddedig Ofcom. Ar gyfer 2020-21, darperir grantiau fel cyllid arian parod brys i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu anhawster ariannol difrifol oherwydd yr achosion o coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r ffenestr ar gyfer ceisiadau yn agor ar 4 Mai 2020 ac yn cau am 5pm ar 11 Mai 2020.

https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/radio-broadcasters/community-radio-fund

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Cymorth Gwydnwch COVID-19

Mae’r Ffedarasiwn wedi sicrhau cyllid o £325,000 i greu cynllun grant Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y grantiau ar gael i atyniadau treftadaeth annibynnol ac i amgueddfeydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel adeiladau hanesyddol neu safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd Achrededig neu sy’n Gweithio Tuag at Achredu. Mae’r grantiau yn galluogi’r sefydliadau hyn i oroesi’r cyfnod anodd hwn o gau a cholli incwm.

Darganfyddwch mwy yn http://www.welshmuseumsfederation.org/news/61/32/Grantiau-Gwydnwch-COVID-19.html

 

Cais Cyfalaf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer cyrff statudol a gwirfoddol er mwyn cyflawni amcanion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”).

Gwahoddir ceisiadau am y grant cyfalaf o £792,600 ar gyfer 2020-21 i gefnogi prosiectau.

Yn sgil heriau y mae’r sector Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn eu hwynebu ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19, rydym wedi blaenoriaethu’r cyllid i ganolbwyntio ar y prosiectau canlynol:

 • nwyddau gwynion ar gyfer llochesi a llety newydd i sicrhau nad oes risg o drawsheintio os yw hynanynysu oherwydd y feirws yn creu problemau
 • gwelyau a matresi i sicrhau bod digon o welyau i’r rheini sy’n hunanynysu neu rhag ofn bod cynnydd yn y galw o fewn llochesi
 • offer chwarae y tu mewn a’r tu allan yn sgil cau ysgolion a chadw pellter cymdeithasol, gan arwain at golli mynediad i ardaloedd chwarae awyr agored ac ati
 • offer TG i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gorfod astudio gartref yn sgil cau eu lleoliad addysg, neu i alluogi staff i gadw mewn cysylltiad â dioddefwyr/goroeswyr, neu i alluogi’r rheini sy’n hunanynysu mewn llochesi i gysylltu â’r byd y tu allan
 • offer TG i’w gwneud yn bosibl gweithio gartref gan sicrhau bod modd darparu gwasanaethau’r sector Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol o bell
 • darpariaethau diogelu fel sebon a hylif diheintio dwylo, y gellir eu cyfalafu os cânt eu swmpbrynu ac os cedwir at y trothwy cyfalafu. Er mwyn i asedau fod yn wariant cyfalaf, rhaid gwario £5,000.

Anfonwch eich mynegiant o ddiddordeb ynghyd â’r dogfennau ychwanegol yn electronig i VAWDASV@llyw.cymru 

Rhaid inni dderbyn y cais erbyn 9 y bore – 24/04/20. Mae copïau wedi’u llofnodi’n electronig o’r mynegiant o ddiddordeb yn ddigonol. Nid yw copïau caled yn ofynnol ar hyn o bryd.

 

Cronfa Cymorth Digartrefedd COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth Digartrefedd. Dyluniwyd y gronfa i gefnogi elusennau sy’n gofalu am y digartref yn ystod yr achosion o coronafirws a sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Gall elusennau cofrestredig sy’n gofalu am y digartref wneud cais am gymorth i gwmpasu tri maes eang:

 • Allgymorth a chefnogaeth i bobl sy’n cysgu allan, gan gynnwys darparu hanfodion
 • Cyflenwi gwasanaethau mewn hosteli a llochesi
 • Gwybodaeth a chyngor

Darganfyddwch fwy yn https://www.morrisonsfoundation.com/latest-news/covid-19/

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd gwerth £100m, i ddechrau i ddarparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 i elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Gellir gweld y cyhoeddiad llawn yn https://home.barclays/news/press-releases/2020/04/barclays-launches-p100-million-covid-19-community-aid-package/

 

Rhaglen Drawsnewid 2020/21

Oherwydd pwysau COVID19 ar drefniadaeth y trydydd sector yn benodol, mae fframwaith llywodraethu’r Rhaglen Drawsnewid wedi cael ei ystwytho i ddiwallu anghenion cynyddol gan gymunedau lleol yn ardal Merthyr Tudful.

Yr uchafswm y gallwch wneud cais amdano yw £10,000 a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill 2020.

Darllenwch fwy yn http://vamtnetworknews.blogspot.com/2020/04/new-funding-up-to-10000-transformation.html

 

Cyngor Celfyddydau Cymru – Cronfa ymsefydlogi i sefydliadau

Ar gyfer sefydliadau celfyddydol sy’n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy’n cael anhawster ariannol yn sgil coronafeirws.

Mae’r gronfa ar agor i geisiadau o Ddydd Mawrth 21 Ebrill 2020 tan ddydd Gwener 8 Mai 2020. Darganfydddwch mwy yn https://arts.wales/cy/cronfa-ymsefydlogi-i-sefydliadau

In This Together – Cronfa Community Matters 

Mae’r gronfa hon o £500k yn bwriadu cefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafeirws yn rhanbarth gweithredu Western Power Distribution, trwy helpu mudiadau lleol i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau hanfodol yn uniongyrchol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus.

Mae awdurdodau lleol, cynghorau plwyf, elusennau a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol. Mae ceisiadau cyllid ar gyfer awdurdodau lleol, cynghorau plwyf / tref ac elusennau hyd at uchafswm o £10,000. Gall grwpiau cymunedol wneud cais am hyd at £1,000.

Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach yn https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/in-this-together-community-matters-fund

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol – Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Mae’r Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi darparu £50miliwn ar gyfer Cronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi sector treftadaeth y DU fel ymateb ar unwaith i argyfwng COVID-19

I wneud cais am y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn:

 • sefydliad nid-er-elw
 • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol ganddyn nhw
 • perchennog, rheolwr neu gynrychiolydd treftadaeth, neu sydd â hanes o ddangos tystiolaeth o gyflawni gweithgarwch treftadaeth cyfranogol

Mae’r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn derbyn ceisiadau am gyllid o £3,000 i £50,000. Bydd y ffurflen gais ar gael o ddydd Mercher 15 Ebrill a byddwch yn gallu gwneud cais tan 30 Mehefin 2020.

Mae fanylion llawn ar gael yn https://www.heritagefund.org.uk/cy/funding/heritage-emergency-fund

 

Tesco Bags of Help – Cronfa Cymunedau COVID-19

Bydd y gronfa’n darparu dyfarniad taliad sengl o £500 i mudiadau sy’n cefnogi grwpiau bregus.

Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol Coronavirus (COVID-19) trwy sefydlu cronfa tymor byr newydd i gefnogi cymunedau lleol. Oherwydd yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio symlach a phroses dalu i’w gwneud hi’n haws dosbarthu arian yn gyflym.

Yn nodweddiadol, bydd y gronfa’n blaenoriaethu mudiadau;

 • yr amharwyd ar ei angen am wasanaethau
 • sydd angen rhoi gwasanaethau newydd ar waith
 • yn wynebu galw cynyddol

Bydd croeso i geisiadau gan ystod eang o mudiadau. Gellir gweld y manylion llawn yn https://tescobagsofhelp.org.uk/grant-schemes/tesco-cv-fund/

 

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Rhaglen Grantiau Brys Ymateb Gwledig

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am gyllid brys gan grwpiau ffermio a chymorth cymunedol gwledig, sy’n darparu cymorth i wrthsefyll effeithiau ynysu yn ystod pandemig Coronavirus.

Gall grwpiau wneud cais am gyllid grant o hyd at £2,500 os ydynt:

 • yn darparu rhyddhad brys i unigolion bregus neu ynysig neu;
 • yn darparu cefnogaeth i ffermwyr a busnesau fferm y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt;
 • yn helpu cymunedau gwledig neu ffermio i ymdopi â phandemig Coronavirus

Mae cyfanswm o £100,000 ar gael yn y rownd gyntaf hon o gyllid. Bydd y gronfa yn cynorthwyo prosiectau sy’n cefnogi busnesau fferm neu fusnesau gwledig eraill a chymunedau gwledig. Darganfyddwch fwy yn https://www.princescountrysidefund.org.uk/grant-giving-programme/grant-programme

 

Rosa

Mae Rosa yn siarad â’u grantïon i ddarganfod eu heriau a’u hanghenion mwyaf ar hyn o bryd, ac yn gofyn i grwpiau menywod gysylltu â nhw trwy e-bost yn info@rosauk.org neu ffonio 020 7697 3466 i’w helpu i gyflwyno achos ariannol cefnogaeth i mudiadau menywod yn y DU.

Darllenwch fwy yn http://rosauk.org/2020/04/07/coronavirus-funding-resources-and-updates-from-rosa/

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

Byddant yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol yn y fantol
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol

Darganfyddwch fwy yn https://www.moondancecovid19relieffund.com/

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid cyflym, cyflym ar gael i fudiadau. Bydd dwy ffynhonnell:

 • Cronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys i sefydliadau sydd mewn perygl o gau
 • Cronfa Prosiect: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol

Ni fydd y cyllid hwn yn disodli unrhyw gymorth gan y Llywodraeth sydd ar gael – byddant yn gofyn ichi ddweud wrthynt ba gymorth arall yr ydych wedi’i archwilio neu y byddwch yn ei dderbyn o bob ffynhonnell arall, a gallant eich cyfeirio at gymorth cyllido mwy perthnasol a chymwys arall.

Darganfyddwch fwy yn https://penycymoeddcic.cymru/community-covid-19-emergency-funding-2/

 

The Leatherseller’s Company

Mae hon yn broses ymgeisio llwybr cyflym ar gyfer grantiau unwaith ac am byth bach. Gallai fod yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ariannu prosiectau bach neu i dalu costau annisgwyl. Gallai gwerth y grant a ddyfernir fod hyd at uchafswm o £3,000.

Yng ngoleuni’r heriau digynsail sydd bellach yn wynebu elusennau bach sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i aelodau mwyaf bregus ein cymuned, mae ein rhaglen grantiau bach yn gwahodd ceisiadau gan elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU ac sy’n cefnogi ar hyn o bryd:

 • y digartref neu’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref
 • darparu bwyd a chyflenwadau hanfodol
 • dioddefwyr trais domestig
 • gofal nyrsio i gleifion bregus

Darganfyddwch fwy yn https://leathersellers.co.uk/small-grants-programme/

 

Cronfa Argyfwng Coronafirws CAF

SYLWCH: MAE’R GRONFA HON AR GAU AR HYN O BRYD OND MAE’N BOSIB WNAETH O AIL AGOR OS MAE CYLLID YCHWANEGOL YN CAEL EU SICRHAU.

Mae Charities Aid Foundation wedi lansio’r gronfa ymateb cyflym hon i helpu mudiadau elusennol llai wedi effeithio gan Covid-19. Bydd grantiau o hyd at £10,000 yn eu helpu i barhau i ddarparu cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar ein cymunedau ledled y DU.

Pwrpas y cronfa hwn yw ymateb cyflym, a’u nod yw gwneud taliadau i mudiadau dethol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gwneud cais.

Mae meini prawf ac arweiniad ar gael yn https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bach yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bach sy’n mynd i’r afael ag effaith Covid-19 wneud cais am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

Darganfyddwch fwy yn https://yappcharitabletrust.org.uk/how-to-apply/

 

Cronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru

Mae’r gronfa hon wedi’i sefydlu i gynorthwyo grwpiau a fudiadau sy’n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu gyda’i gilydd, y mae pandemig Coronavirus yn effeithio arnynt.

Dim ond i grwpiau a sefydliadau a all ddangos eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn cadw at ganllawiau’r llywodraeth ynghylch y firws y rhoddir grantiau.

Mae grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gael i grwpiau sydd ag incwm blynyddol o hyd at £200,000.

Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer grwpiau sydd ag incwm blynyddol rhwng £201,000 a £500,000

Darganfyddwch fwy yn https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wales-coronavirus-resilience-fund/

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £1000.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

The Sylvia Adams Charitable Trust

Mae hyd at £5,000 ar gael i elusennau bach a chanolig sy’n gweithio tuag at wella cyfleoedd bywyd rhai o’r plant mwyaf difreintiedig yng Nghymru a Lloegr.

Mae cyllid ar gael i:

 • Elusennau sydd wedi cofrestru gyda Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr y mae eu cyfrifon archwiliedig diweddaraf yn arddangos incwm o lai na £750,000

ac

 • Elusennau sy’n gallu arddangos cynnydd tebygol mewn galw am eu gwasanaethau a/neu sy’n gallu arddangos colled ddisgwyliedig mewn incwm y gellir ei briodoli i’r pandemig coronafeirws presennol.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno rhwng 16 Mawrth a 28 Ebrill 2020, gyda grantiau ar gyfer ceisiadau llwyddiannus yn cael eu rhyddhau mor fuan â phosibl wedi’r dyddiadau cau.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth yn http://sylvia-adams.org.uk/what-we-will-fund

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/

Diweddariad ddiwethaf 29 Mehefin 2020