Wedi'i ddiweddaru 17th Dec 2018

Antur Waunfawr yn sôn am eu profiad o ymgeisio i Sefydliad Wolfson

Astudiaeth achos: Antur Waunfawr, Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon

Sefydlwyd Antur Waunfawr yn 1984 gan R Gwynn Davies, gyda chymorth y bobl leol yn ardal Waunfawr. Erbyn hyn, mae’n fenter gymdeithasol flaenllaw sy’n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i dros 65 o oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymuned, gan gyflogi dros 100 o aelodau o staff. Prif amcanion Antur yw: creu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu; bod yn gyflogwr cynaliadwy a gwarchod a hyrwyddo’r economi, yr amgylchedd, yr iaith a’r diwylliant lleol. Rhoddodd Sefydliad Wolfson £27,000 iddynt yn 2016 i greu maes chwarae cynhwysol ym mhentref Waunfawr, gan alluogi plant, pobl ifanc ac oedolion o bob gallu i gymdeithasu a chwarae gyda’i gilydd.

www.anturwaunfawr.cymru

Facebook / Twitter / Instagram: @AnturWaunfawr

Pa mor anodd ydych chi’n meddwl yw hi i ddod o hyd i gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf yng Nghymru?

Mae’r hinsawdd economaidd yn heriol ar hyn o bryd, yn enwedig yng Ngogledd Cymru. Fel elusen a menter gymdeithasol, rydym yn ffodus ein bod yn gymwys i ymgeisio am grantiau amrywiol. Ond fel menter gymdeithasol rydym yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd ac ychwanegedd ac yn chwilio am grantiau i ddatblygu prosiectau newydd penodol. Mae ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf yn gystadleuol, ond, yn aml, mae’r broses o adolygu anghenion, amcanion a chreu Cynllun Busnes sy’n ateb gofynion cyllidwr yn arwain at welliannau o ran cynllunio busnes, hyd yn oed os na lwyddodd y cais.

Sut y daethoch i wybod am Sefydliad Wolfson?

Mi ddaethom i wybod am Sefydliad Wolfson wrth ymchwilio i gyfleoedd posib am gyllid ar y we. Roedd gennym brosiect mewn golwg a syniad clir o nod ac amcanion y prosiect a sut y byddai o fudd i ddefnyddwyr ein gwasanaethau. Ychydig iawn o grantiau a oedd yn cael eu rhoi yng Nghymru. Roedd canllawiau cyllido Wolfson ar eu gwefan yn cyd-fynd â’n darpar brosiect, ac ar ôl sgwrs â’u cynghorwyr aethom ati i ymgeisio.

Pa mor rhwydd oedd ymgeisio i’r Sefydliad/cael cymorth ychwanegol os oedd angen, ayyb?

Roedd y broses ymgeisio gyfan yn syml ac yn effeithiol. Roedd staff swyddfa Wolfson yn gyfeillgar ac yn wybodus, gan roi cymorth pan oedd angen drwy gydol dau gam y broses ymgeisio a’r tu hwnt.

A allwch ddweud gair am y ffordd y mae’r cyllid wedi bod o fudd i’ch mudiad?

Mae’r cyllid wedi bod o fudd enfawr i Antur Waunfawr a’r gymuned leol. Gweledigaeth Antur ers y cychwyn cyntaf yw creu lle sy’n wirioneddol gynhwysol, a diolch i’r cyllid gan Wolfson mi wnaethom adeiladu maes chwarae hygyrch y gall unigolion o bob gallu ei fwynhau. Cwmni lleol, GL Jones Playgrounds, oedd y cwmni a ddarparodd gyfarpar y maes chwarae, a oedd yn hwylus o ran cynllunio’r prosiect a’i roi ar waith. Roedd hyn hefyd yn golygu bod yr arian yn cael ei fuddsoddi yn yr economi leol.

Mae’r maes chwarae wedi bod yn gaffaeliad gwerthfawr i’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau Antur Waunfawr, ac wedi bod yn arbennig o fuddiol i’r rheini ag anghenion cymhleth, gan gynnig amgylchedd synhwyraidd a diogel i chwarae a mwynhau’r awyr agored. Mae’r parc hefyd yn agored i’r cyhoedd saith diwrnod yr wythnos, ac mae llawer o deuluoedd o’r ardal leol yn mwynhau defnyddio’r maes chwarae.

Pe baech yn ceisio annog mwy o fudiadau yng Nghymru i chwilio am gyllidwyr, sut fyddech yn gwneud hynny?

Byddem yn annog mwy o fudiadau i chwilio am gyllid drwy bwysleisio nad yw’r broses ymgeisio o reidrwydd mor gymhleth ag y maent yn ei ddychmygu! Mae gan gyllidwyr yn aml dîm cymorth cryf i gynorthwyo’ch cais, ac maent yn aml yn fwy na pharod i gael sgwrs anffurfiol cyn gwneud unrhyw gais, i gynnig arweiniad. Byddem hefyd yn pwysleisio, hyd yn oed os yw’r cais yn aflwyddiannus, y gall y broses ei hun greu cynnig cryf am brosiect a chynyddu cyfleoedd i’r mudiad ffurfio partneriaethau.