Diweddariad ddiwethaf 17 Chwefror 2021

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed i edrych ar sut rydyn ni’n mynd i gynorthwyo mudiadau Cymru drwy gam nesaf y pandemig; y cam “adfer”.

Darllen mwy.

Cyllid i gefnogi’r sector

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion ar gyfer y rhain a llawer o rai eraill. Ar hyn o bryd, yr arian sydd ar gael yw:

 

Ymddiriedolaeth Volant

Mae Ymddiriedolaeth Volant yn derbyn ceisiadau gan elusennau yn y DU ac yn rhyngwladol sy’n dangos ffocws cryf ar liniaru amddifadedd cymdeithasol a helpu grwpiau agored i niwed sydd wedi cael eu effeithio’n arbennig gan bandemig Covid-19. Bydd ceisiadau am offer meddygol a chynhyrchu neu ddosbarthu cyfarpar diogelu personol hefyd yn cael eu hystyried.

https://www.volanttrust.org/how-to-apply-covid-19/ 

 

Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Cod Post

Oherwydd y pandemig presennol, bydd Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Côd Post yn darparu cyllid ym Mhrydain Fawr i sefydliadau y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt o dan y themâu canlynol: cefnogi gwytnwch eich sefydliad ac addasu / ehangu gwasanaethau i gwrdd â heriau newydd.

https://www.postcodeneighbourhoodtrust.org.uk/

 

Sefydliad Banc Lloyds – Cronfa Adfer COVID

Bydd hyn yn cynnig grant digyfyngiad dwy flynedd o £50,000 i tua 140 o elusennau ochr yn ochr â Phartner Datblygu i helpu elusennau i lywio dyfodol cythryblus.

Mae’r gronfa hon yn agored i elusennau bach a chanolig eu maint gydag incwm rhwng £25,000 ac £1 miliwn y flwyddyn sy’n helpu pobl i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth fel dibyniaeth, digartrefedd a cham-drin domestig.

Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/about-us/covid#Recover

 

 

Cronfa Cyfiawnder Cymunedol

Mae cyllid rhwng £25,000 – £75,000 ar gael i helpu sefydliadau cyngor cyfreithiol lles cymdeithasol arbenigol i fod yn effeithiol ac yn gynaliadwy yn wyneb ymateb i COVID-19.

Nid ydynt yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ond maent yn rhagweld y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi ym mis Chwefror 2021.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.communityjusticefund.org.uk/

 

Rhaglen Grantiau COVID-19 y DU MSD

Mae hyd at £ 20,000 o gyllid ar gael i gefnogi elusennau iechyd i barhau â phrosiectau, neu, i gefnogi creu prosiectau newydd sydd eu hangen nawr.

Mae’r gronfa bellach ar gau. Bydd manylion Rhaglenni Grantiau MSD 2021 ar gael maes o law.

https://www.msd-uk.com/partnerships/partnerships.xhtml#grants

 

Cronfa radio cymunedol Ofcom

Ar gyfer 2020-21, bydd grantiau’n cael eu darparu fel cyllid arian parod mewn argyfwng i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r gronfa ar gau ar hyn o bryd.

Dylai ymgeiswyr ddarllen y ffurflen gais a’r nodiadau canllaw yn llawn, a hefyd darllen y datganiad o rownd gyntaf y Gronfa ar gyfer 2020-21.

 

 

Umbrella Cymru – Cronfa LGBTQ + Covid-19

Gall mudiadau a grwpiau LGBTQ + ledled y DU gwneud cais am grantiau o hyd at £15,000 i gefnogi eu rôl hanfodol wrth gefnogi cymunedau LGBTQ + trwy’r pandemig coronafirws a thu hwnt.

Bydd Elusen METRO mewn partneriaeth ag Umbrella Cymru yng Nghymru yn rhaeadru’r gronfa o Comic Relief, gydag arian yn cael ei godi o ‘The Big Night In’.

Bydd mudiadau a grwpiau sydd ag incwm o dan £ 100,000 yn gallu gwneud cais am dros 100 o grantiau yn amrywio o £500 i £15,000.

Mae mwy o fanylion am y gronfa ar gael yn https://www.umbrellacymru.co.uk/2020/07/13/covid-19-lgbtq-fund/

 

 

Chwaraeon Cymru – Cronfa Cymru Actif

Mae grantiau o £300- £50,000 ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol mewn ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mae dau brif bwrpas i Gronfa Cymru Actif – Diogelu a Pharatoi.

 • Diogelu – diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth.
 • Paratoi – darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/

 

Cais cyfalaf train yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 2020-21

Mae Grant Cyfalaf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yn cefnogi prosiectau cyfalaf sy’n ymwneud â’r maes hwnnw.

Mae’r gronfa bellach ar gau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y grant hwn, cysylltwch â Thîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol drwy e-bost yn VAWDASV@llyw.cymru

 

Cronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad

Mae’r Gronfa Benthyciad Gwydnwch ac Adferiad, a gynigir gan Social Investment Business (SIB), wedi’i hehangu a’i gwella i wneud mwy o fenthyciadau i elusennau a mentrau cymdeithasol y mae’r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Mae’n cynnig:

 • Uchafswm y benthyciad nawr yw £ 1.5m (lleiafswm o hyd yn £ 100k)
 • Di-log a di-ffi am y 12 mis cyntaf
 • Yn gyflymach na gwneud cais am fenthyciad safonol

Mae’r Gronfa hon ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol y DU yn unig sy’n cyflawni meini prawf cymhwysedd y Gronfa a CBILS – mae’r rhestr lawn o feini prawf cymhwysedd i’w gweld ar wefan SIB. Daw’r gronfa i ben i geisiadau newydd am 11.59pm ddydd Mercher 31 Mawrth 2021. Darganfyddwch fwy yn https://www.sibgroup.org.uk/resilience-and-recovery-loan-fund

 

Cronfa Gymorth Covid-19

Bydd cyllid ar gael i ddarparu rhyddhad ar unwaith i elusennau y mae Covid-19 yn effeithio arnynt, yn ogystal â rhaglen gymorth tymor hwy i bobl, cymunedau, a materion lle mae’r angen mwyaf, gan gynnwys:

 • Elusennau cymunedol sydd o dan straen digynsail
 • Elusennau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed – yn benodol, teuluoedd a phlant sy’n byw yn y tlodi mwyaf a phobl hŷn ar wahân
 • Mentrau i hyrwyddo lles ac iechyd meddwl ar draws cymdeithas

Disgwylir y bydd y cyllid yn cael ei ddosbarthu trwy amrywiol sefydliadau partner. Mae mwy o fanylion ar gael yn https://www.covid19support.org.uk/

 

Sefydliad Edward Gostling

Mae hyd at £10,000 ar gael i elusennau cymwys sydd â llai na 6 mis ’o gronfeydd wrth gefn rhydd. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gefnogi eu costau gweithredu craidd.

Oherwydd argyfwng Covid-19 mae’n amlwg y bydd nifer o bartneriaid elusennol cymunedol llai yn ei chael hi’n anodd darparu eu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Felly, ar unwaith, mae’r Sefydliad wedi penderfynu atal derbyn ceisiadau gan elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £5M a chanolbwyntio ar helpu elusennau llai sy’n darparu gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/content/apply-grant-0

 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Cymorth Gwydnwch COVID-19

Mae’r Ffedarasiwn wedi sicrhau cyllid o £325,000 i greu cynllun grant Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

Bydd y grantiau ar gael i atyniadau treftadaeth annibynnol ac i amgueddfeydd yng Nghymru. Mae’r rhain yn cael eu diffinio fel adeiladau hanesyddol neu safleoedd treftadaeth ac amgueddfeydd Achrededig neu sy’n Gweithio Tuag at Achredu. Mae’r grantiau yn galluogi’r sefydliadau hyn i oroesi’r cyfnod anodd hwn o gau a cholli incwm.

Darganfyddwch mwy yn http://www.welshmuseumsfederation.org/news/61/32/Grantiau-Gwydnwch-COVID-19.html

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn cyllid newydd gwerth £100m, i ddechrau i ddarparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 i elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng.

Gellir gweld y cyhoeddiad llawn yn https://home.barclays/news/press-releases/2020/04/barclays-launches-p100-million-covid-19-community-aid-package/

 

Cronfa Rhyddhad Moondance Covid-19

Mae Moondance Foundation wedi sicrhau bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo mudiadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

Byddant yn ystyried ceisiadau am unrhyw un o’r canlynol:

 • Cadw staff
 • Gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol yn y fantol
 • Esblygiad gwasanaethau i addasu i’r argyfwng presennol

Darganfyddwch fwy yn https://www.moondancecovid19relieffund.com/

 

Cefnogaeth ariannol i glybiau.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bydd swm o £400,000 ar gael i gefnogi chwaraeon cymunedol.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â pwy sy’n gallu ymgeisio, sut i wneud cais a phryd ar gael dros y dyddiau nesaf.

Darllenwch mwy yma.

 

Cronfa Cymunedol Clocaenog: Ymateb i Covid-19

Bydd cronfa Grantiau Ymateb Covid-19 yn darparu cyfleodd cyllido 0 £100 i £5000 i grwpiau sy’n darparu cefnogaeth ar y rheng flaen.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen cais cysylltwch a www.clocaenog.cymru / grants@cvsc.org.uk / 01492 523856

Covid-19: Cefnogi Gweithredu Cymunedol Ceredigion

Bydd Cronfa Trac Cyflym Cymunedau Gofalu yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy’n adeiladu gallu cymunedol a gwytnwch i gefnogi cymunedau i ymateb i’r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 100% o gost y prosiect i £1000.

Mae’r ffurflen gais i’w chwblhau gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Ceisiadau a dogfennau ategol i’w cyflwyno i teleri.davies@cavo.org.uk. Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu ceisiadau cyn pen 2 wythnos ar ôl eu derbyn.

 

Gogledd Cymru – Sefydliad Steve Morgan

£1m yr wythnos ar gael am 12 wythnos i gefnogi elusennau yng Ngogledd Cymru, Sir Gaer a Glannau Mersi.

Mae ar gael i elusennau a chwmnïau dielw yn yr ardal gylch gwaith. Mae wedi’i gynllunio i helpu gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i helpu pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt ac i helpu elusennau sy’n colli incwm codi arian i aros yn weithredol.

I wneud cais, ewch i https://stevemorganfoundation.org.uk/